Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXIV Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 30 marca 2017 roku

     W dniu 30 marca 2017 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyli wszyscy radni oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 

 

Następnie radni podjęli dyskusję z Panią Teresą Wabnic Z-cą Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kępno na temat remontu drogi krajowej Nr 39 w gminie Rychtal.          

Podczas sesji  radni podjęli uchwałę w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2017 rok. Zwiększyli dochody budżetu o kwotę 552.686 zł. do kwoty 15.847.786 zł . Zwiększyli jednocześnie wydatki budżetu o kwotę 831.686 zł. do kwoty 18.903.326 zł. Dokonali podziału nadwyżki budżetowej za 2016 rok w wysokości 279.000 zł. Radni dokonali również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2017 – 2027. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Gminnej  Biblioteki Publicznej w Rychtalu za 2016 rok. Podjęto uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na rok 2017. Radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a także ustalone zostały  kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych przyznania liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których Gmina Rychtal jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz w sprawie określenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach  podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Następna uchwała dotycząca oświaty to określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Radni dokonali podwyższenia    wysokości diet dla radnych i sołtysów.

Przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok a także uchwalono plan pracy rady oraz Komisji Rewizyjnej.

W ramach sesji radni zgłosili następujące wnioski.

Radna Urszula Opacka-Wypchło zgłosiła wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie znaków oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych koło świetlicy środowiskowej w Rychtalu, a także do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie o wykonanie remontu drogi powiatowej Rychtal – Głuszyna.

Radny Marian Mrugała wnioskował do Powiatowego Zarządu Dróg o ustawienie znaku ostrzegawczego uwaga zwierzęta domowe na drodze powiatowej przed miejscowością Mały Buczek od strony Wielkiego Buczku oraz od strony woj. opolskiego. Potrzeba ustawienia znaków pojawiła się po zgłoszeniu rolnika, który przegania bydło na pastwisko przez drogę powiatową.

Radny Edward Machowski zwrócił się z wnioskiem do Pana Wójta o przyłączenie prądu do altany rekreacyjnej i szatni w Skoroszowie.

Do Wójta Gminy zwrócił się radny Piotr Stryczek z wnioskiem o rozpatrzenie procedury przetargowej w sprawie budowy nowego obiektu strażnicy w Drożkach.

Radny Andrzej Ostrysz zgłosił wniosek do Stowarzyszenia Ekologicznego w gminie Rychtal o udzielenie podpowiedzi dla Rady Gminy o możliwość ściągnięcia na gminę dużego biznesu w celu zwiększenia budżetu. Wnioskował także do Komisji Rolnictwa przy Radzie Gminy o opracowanie sieci dróg budowanych z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na lata 2018 – 2022.

Do Wójta Gminy zwróciła się radna Małgorzata Wrotnowska o udostępnienie środków na utwardzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do Pana Magaja w Dworzyszczach oraz Pana Hołyńskiego w Krzyżownikach. Są to krótkie odcinki jednak dojazd szczególnie wiosną i jesienią jest często niemożliwy.                 

 

Sporządziła: H.M.